Blog

ART TRAINING : COLOR AND LIGHT STUDY

ART TRAINING : COLOR AND LIGHT STUDY

Color and light study from favorite movie scene, Draw in less than 40 minutes.

Training ของทีมอาร์ตครั้งนี้ เป็นการฝึกเรื่องสีและแสงเงา โดยใช้ภาพต้นแบบจากฉากในภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ ซึ่งแต่ละภาพจะใช้เวลาไม่เกิน 40 นาที โดยวาดให้ใกล้เคียงภาพต้นแบบมากที่สุด และไม่ใช้เครื่องมือดูดสีเพื่อฝึกการมองสี ในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย

 

[huge_it_portfolio id=”94″]

Leave a Reply